Odpowiedzialność za naszych pracowników

Każda część jest częścią nas samych. - Ochrona naszych pracowników jest naszym najwyższym priorytetem.

W firmie GEDIA liczy się każda część i każdy element: każda część, ponieważ wspólnie z prawie wszystkimi dużymi producentami samochodów opracowujemy i produkujemy innowacyjne części konstrukcyjne do lekkich karoserii samochodowych. I każdy element, ponieważ nie byłoby to możliwe bez udziału naszych 4 700 zmotywowanych i kompetentnych pracowników. Przywiązujemy dużą wagę do praktykowania kultury korporacyjnej, którą cechuje wzajemny szacunek i wsparcie. Aktywnie wspieramy kompetencje, kreatywność i wydajność naszych pracowników, stale podnosząc ich motywację i poczucie odpowiedzialności.

Deklaracja dotycząca poszanowania praw człowieka

Jesteśmy zobowiązani do przestrzegania praw człowieka. Jako firma podkreślamy to w Polityce Praw Człowieka, opartej na naszych zasadach postępowania wobec pracowników i wszystkich podmiotów związanych z naszą działalnością biznesową, uczestniczących w relacjach biznesowych z nami, naszym łańcuchu dostaw i powiązanych z naszymi produktami. Jako firma ponosimy odpowiedzialność i dbamy o to, aby nasze wytyczne etyczne były przestrzegane we wszystkich lokalizacjach na całym świecie. Będziemy zapobiegać i szybko reagować na ewentualny negatywny wpływ na ludzi naszej działalności biznesowej, naszych relacji biznesowych, naszego łańcucha dostaw i naszych produktów, jeżeli miałyby takie wystąpić. Natomiast oddziaływania pozytywne będziemy wzmacniania i rozwijać.

 

Miejsce pracy - wrażliwa przestrzeń chroniona

Poza konsekwentnym przestrzeganiem praw człowieka w Grupie GEDIA, w 2021 roku skupiono się na przestrzeganiu Ogólnej Ustawy o Równym Traktowaniu (AGG). W ramach globalnych szkoleń dla kadry kierowniczej skoncentrowano się przede wszystkim na podnoszeniu świadomości na temat różnych form molestowania seksualnego. We współpracy z radą zakładową i działem kadr opracowano wewnętrzne wytyczne dotyczące zgłaszania i postępowania w przypadku molestowania seksualnego, które zostały wprowadzone na skalę międzynarodową. Do zgłaszania i rozpatrywania takich spraw powołano zaufaną jednostkę antydyskryminacyjną, składającą się z przeszkolonej grupy pracowników.

 

Ponieważ praca musi być bezpieczna.

W firmie GEDIA bezpieczeństwo i higienę pracy zapewnia prewencyjna kultura bezpieczeństwa pracy.
Wyposażenie wszystkich pracowników w środki ochrony indywidualnej, regularne szkolenia i warsztaty na temat bezpieczeństwa pracy, a także wiele innych działań przyczyniły się do znacznego zmniejszenia liczby wypadków przy pracy w Grupie GEDIA w 2021 r., pomimo iż czas pracy został wydłużony.

Ponadto od początku pandemii koronawirusa regularnie definiowano środki dostosowane do bieżących wydarzeń i zapisywano je w wewnętrznych wytycznych dotyczących działania w zakresie kontroli zakażeń. Wyznaczony zespół spotyka się co tydzień i ma na celu edukowanie pracowników w zakresie obowiązujących zasad oraz minimalizowanie przypadków zakażeń w firmie. Poza publikacją informacji pracownicy otrzymują bezpłatnie maski medyczne i testy do samodzielnego wykonania. Dostępna jest również pomoc w zakresie szczepień. GEDIA pomaga pracownikom rezerwować terminy w lokalnym punkcie szczepień i zapewnia im w tym terminie czas wolny w godzinach pracy.

W ramach dalszych działań ochronnych rozszerzono na większą skalę możliwość pracy zdanej. Wprowadzony przez rząd obowiązek pracy zdalnej dowodzi, że praca mobilna sprawdza się w wielu sektorach biznesu. Początkowe dwa dni pracy w domu w miesiącu sprzed okresu pandemii zostaną zwiększone do dziesięciu dni w miesiącu, kiedy to pracownicy będą mogli pracować w domu. Uzyskana w ten sposób równowaga między życiem zawodowym a prywatnym przyczynia się do zadowolenia pracowników. Dalsze środki dotyczące pracy mobilnej są obecnie omawiane i zostaną wdrożone w przyszłości.

Dowiedz się więcej o zrównoważonym rozwoju w GEDIA

Zaangażowanie społeczne

Pomaganie jest częścią naszej kultury

Dowiedz się więcej

Środowisko i jakość

Świadomość tego, co robimy

Dowiedz się więcej