Wytyczne

Dla zrównoważonego działania - Nasza sprawozdawczość opiera się na wytycznych Global Reporting Initiative (GRI), opcja sprawozdawczości "Core".
Zgodnie z wytycznymi przedstawiamy sprawozdania dotyczące wszystkich istotnych obszarów działania. Nasza matryca interesariuszy stanowi podstawę wyboru istotnych aspektów i kluczowych wskaźników wydajności. W przyszłości będziemy również korzystać z
17 Celów Zrównoważonego Rozwoju i wyróżniać te cele, które pasują do naszego obszaru działania.

W odniesieniu do naszej odpowiedzialności w czterech obszarach działania sformułowaliśmy również własne wytyczne, które obowiązują w całej Grupie GEDIA.

Dla ochrony naszych pracowników i społeczeństwa nasza deklaracja polityki w zakresie poszanowania praw człowieka służy jako wytyczna, wywodząca się z Międzynarodowej Karty Praw Człowieka, deklaracji MOP dotyczącej podstawowych zasad i praw w pracy oraz jej kontynuacji, zasad inicjatywy ONZ Global Compact, wytycznych ONZ dotyczących biznesu i praw człowieka (UNGP) oraz ustawy o współczesnym niewolnictwie. W oparciu o ustawę o równym traktowaniu (AGG) opracowano wytyczne zakładowe, które mają zapewnić naszym pracownikom ochronę przed molestowaniem seksualnym i dyskryminacją.

W celu podejmowania odpowiedzialnych działań na rynku i w zakresie konkurencji utworzono zewnętrzne biuro sygnalistów. W przyszłości biuro to będzie dokumentować wszystkie raporty zgodności składane w ramach grupy GEDIA Automotive. Skargi można składać anonimowo lub z podaniem danych osobowych na stronie compliance-gedia@hep.legal.

Oprócz biura zewnętrznego GEDIA posiada wewnętrzne wytyczne GEDII dotyczące zgodności z przepisami oraz sformułowany kodeks postępowania.

Oprócz naszego zewnętrznego biura ds. zgłaszania nieprawidłowości, chcielibyśmy podkreślić, że ochrona osób zgłaszających nieprawidłowości ma również wysoki priorytet wewnętrznie w GEDIA. Zgodnie z ustawą o ochronie sygnalistów utworzyliśmy wewnętrzne biuro zgłoszeń, aby wspierać pracowników w zgłaszaniu ewentualnych naruszeń przepisów wymienionych w sekcji 2 ustawy o ochronie sygnalistów. To wewnętrzne centrum zgłaszania jest dostępne pod adresem e-mail hinweisgeber-gedia@hep.legal w celu obsługi zgłoszeń lub obaw w sposób poufny i bezpieczny.

W celu zwiększenia ochrony środowiska, bezpieczeństwa oraz optymalnej jakości, polityka QAGU w GEDII została opracowana na nowo. Wcześniejsze dokumenty dotyczące jakości, a także bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony środowiska stały się jednolitą polityką. Przyczyniają się do tego także wytyczne dotyczące minerałów konfliktowe oraz warunki zakupu, sprzedaży i dostawy.

Wszystkie punkty zostały podsumowane w dziesięciu głównych zasadach polityki korporacyjnej, które kształtują codzienną pracę każdego pracownika GEDIA.

 

Dowiedz się więcej o zrównoważonym rozwoju w GEDIA

Raportowanie

Zrównoważona i przejrzysta dokumentacja

Dowiedz się więcej

Kontakt

Kwestie związane ze zrównoważonym rozwojem firmy GEDIA

Dowiedz się więcej