Wytyczne

For sustainable action - Our reporting is based on the guidelines of the Global Reporting Initiative (GRI), reporting option "core".
We report on all material areas of action in accordance with the guidelines. Our stakeholder matrix forms the basis for the selection of material aspects and key performance indicators. In the future, we will also use the 17 Sustainable Development Goals and highlight the goals that fit our area of action.

With regard to our responsibility in the four fields of action, we have also formulated our own guidelines which apply throughout the GEDIA Group.

For the protection of our employees and society, our policy statement on respect for human rights serves as a guideline, derived from the international bill of human rights, the ILO declaration on fundamental principles and rights at work and its follow-up, the principles of the UN global compact, the UN guiding principles on business and human rights (UNGP) and the modern slavery act. Based on the general equal treatment act (AGG), company guidelines have been formulated to provide our employees with security against sexual harassment and discrimination.

Dla zrównoważonego działania - Nasza sprawozdawczość opiera się na wytycznych Global Reporting Initiative (GRI), opcja sprawozdawczości "Core".
Zgodnie z wytycznymi przedstawiamy sprawozdania dotyczące wszystkich istotnych obszarów działania. Nasza matryca interesariuszy stanowi podstawę wyboru istotnych aspektów i kluczowych wskaźników wydajności. W przyszłości będziemy również korzystać z
17 Celów Zrównoważonego Rozwoju i wyróżniać te cele, które pasują do naszego obszaru działania.

W odniesieniu do naszej odpowiedzialności w czterech obszarach działania sformułowaliśmy również własne wytyczne, które obowiązują w całej Grupie GEDIA.

Dla ochrony naszych pracowników i społeczeństwa nasza deklaracja polityki w zakresie poszanowania praw człowieka służy jako wytyczna, wywodząca się z Międzynarodowej Karty Praw Człowieka, deklaracji MOP dotyczącej podstawowych zasad i praw w pracy oraz jej kontynuacji, zasad inicjatywy ONZ Global Compact, wytycznych ONZ dotyczących biznesu i praw człowieka (UNGP) oraz ustawy o współczesnym niewolnictwie. W oparciu o ustawę o równym traktowaniu (AGG) opracowano wytyczne zakładowe, które mają zapewnić naszym pracownikom ochronę przed molestowaniem seksualnym i dyskryminacją.

W celu podejmowania odpowiedzialnych działań na rynku i w zakresie konkurencji utworzono zewnętrzne biuro sygnalistów. W przyszłości biuro to będzie dokumentować wszystkie raporty zgodności składane w ramach grupy GEDIA Automotive. Skargi można składać anonimowo lub z podaniem danych osobowych na stronie compliance-gedia@hep.legal.

Oprócz biura zewnętrznego GEDIA posiada wewnętrzne wytyczne GEDII dotyczące zgodności z przepisami oraz sformułowany kodeks postępowania.

W celu zwiększenia ochrony środowiska, bezpieczeństwa oraz optymalnej jakości, polityka QAGU w GEDII została opracowana na nowo. Wcześniejsze dokumenty dotyczące jakości, a także bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony środowiska stały się jednolitą polityką. Przyczyniają się do tego także wytyczne dotyczące minerałów konfliktowe oraz warunki zakupu, sprzedaży i dostawy.

Wszystkie punkty zostały podsumowane w dziesięciu głównych zasadach polityki korporacyjnej, które kształtują codzienną pracę każdego pracownika GEDIA.

An external whistleblower office has been set up for responsible action in the market and competition. In future, this office will document all compliance reports submitted within the GEDIA Automotive Group. Complaints can be submitted anonymously or with personal details at compliance-gedia@hep.legal. In addition to an external office, GEDIA has an internal GEDIA Compliance Guideline and a formulated Code of Conduct.

For more environmental protection, safety as well as optimal quality, the QAGU policy at GEDIA has been rewritten. The previous documents on quality as well as occupational health and safety and environmental protection have now become a uniform policy. In addition, the guideline on conflict minerals as well as the conditions of purchase, sales and delivery also contribute to this.

All points are summarized in our ten guiding principles of corporate policy, which shape the everyday work of every employee at GEDIA.

Dowiedz się więcej o zrównoważonym rozwoju w GEDIA

Raportowanie

Zrównoważona i przejrzysta dokumentacja

Dowiedz się więcej

Kontakt

Kwestie związane ze zrównoważonym rozwojem firmy GEDIA

Dowiedz się więcej